joomla social share buttons

Eylül 2017/September 2017

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eylül 2017 sayısı yayınlandı.Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eylül 2017

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society September 2017

Klinik Çalışmalar / Clinical Investigations

Koroner Arter Cerrahisi Geçiren Diyabetik Hastalarda Akut Normovolemik Hemodilüsyon Uygulamasına Kardiyak Yanıtların Transözofageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Anahtar kelimeler: akut normovolemik hemodilüsyon, diyabetetes mellitus, ekokardiyografi, kardiyak cerrahi

Evaluation of Cardiac Responses to the Application of Acute Normovolemic Hemodilution in Diabetic Patients Undergoing Coronary Surgery with Transoesophageal Echocardiography
Keywords: acute normovolemic hemodilution, diabetetes mellitus, echocardiography, cardiac surgery

T. ÖZTÜRK, Ö. BAYTURAN, F. YILDIRIM, İ. İŞKESEN, Ö. TEKİK ................71-77

Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin Tedavi Üzerine Etkisi
Anahtar kelimeler: mekanik ventilasyon, transtorasik ekokardiyografi, akciğer ultrasonografisi, sıvı tedavisi

The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit
Keywords: echocardiography, fluid therapy, mechanical ventilation, ultrasonography

M. A. CÖMERT, S. ÖCAL, K. DEMİRAĞ, İ. ÇANKAYALI, M. UYAR ..............78-83

Kalp Cerrahisi Hastalarında Santral Venöz Kateterlerin Yerleşimi ve Malpozisyon Oranlarının Değerlendirilmesi
Anahtar kelimeler: santral venöz kateter, malpozisyon, kalp cerrahisi

Evaluation of the Central Venous Catheters Access and Malposition Ratios in Cardiac Surgery
Keywords: central venous catheter, malposition, cardiac surgery

S. GÜLER, S. ŞEN, Ö. TUNÇYÜREK, U. GÜRCÜN, İ. KURT ÖMÜRLÜ.............84-89

Alt Ekstremite Cerrahisinde; Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması
Anahtar kelimeler: femorasiyatik blok, ultrason, nörostimülasyon, rejyonel anestezi

Comparison of Neurostimulation Technique with Combined Femoral-sciatic Nerve Blocking Using Ultrasound Technique in Lower Extremity Surgery
Keywords: Femoral-sciatic block, ultrasound, neurostimulation, regional anesthesia

O. GÖKDOĞAN, O. AVCI, M. C. MİMAROĞLU, S. GÜRSOY, K. KAYGUSUZ, İ. ÖZDEMİR KOL, C. DÜGER, A. C. İSBİR ..................90-96


Olgu Sunumu / Case Report

Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı, Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Anahtar kelimeler: abdominal aort anevriması, rüptür, ultrasonografi


Severe Thigh Pain in Emergency Department, Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Keywords: abdominal aortic aneurysm, rupture, ultrasonography

M. İRİK, İ. TOPÇU, A. AÇIKEL, T. ÖZTÜRK ..........................................97-100


H1N1 Şüphesi ile Sağ Pnömonektomi Sonrası ARDS’”de Oseltamivir Kullanımının Etkisi
Anahtar kelimeler: ARDS, pnömonektomi, viral infeksiyon

Effect of Using Oseltamivir in ARDS After Right Pneumonectomy with Suspicious H1N1
Keywords: ARDS, pneumonectomy, viral infection

O. DERDİYOK, Y. BAŞBUĞ TEZEL, Ç. SAİM TEZEL, D. GÜRER, L. ALPAY, V. S. BAYGUNSUR, İ. YALÇINKAYA ............................101-104


Geç Tanılı Konstrüktif Perikardit Sonucu Gelişen Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi
Anahtar kelimeler: konstrüktif perikardit, kardiyak siroz, kardiyak anestezi,sağ kalp yetmezliği, perikardiyektomi

Anesthesia Management in Congestive Hepatopathy Which Developed as an Outcome of Late-term Diagnosis of Constrictive Pericarditis
Keywords: constrictive pericarditis, cardiac cirrhosis, cardiac anesthesia, right heart failure, pericardiectomy

A. AYKUT, Z. A. DEMİR, M. KUŞVURAN KUTAY, D. E. SERT, Z. ÇATAV.............105-108