Aralık 2016/December 2016

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Aralık 2016

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society December 2016

Derleme / Review

Management of Cardiac Arrest in Pregnancy
Keywords: pregnancy, cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation (CPR)

Gebelikte Kardiyak Arrest Yönetimi
Anahtar kelimeler: gebelik, kardiyak arrest, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)

B. GÜNAYDIN, L. C. TSEN ................................................. 131-137

Klinik Çalışmalar / Clinical Investigations

Karotis Endarterektomisi Operasyonlarında Farklı Sedasyon Protokollerinin Karşılaştırılması
Anahtar kelimeler: karotis endarterektomisi, servikal pleksus bloğu, deksmedetomidin,midazolam, remifentanil

Comparision of Different Sedative Protocols for Patients Undergoing Carotid Surgery
Keywords: carotid endarterectomy, cervical plexus block, dexmedetomidine, midazolam, remifentanil

M. SAVRAN KARADENİZ, Ö. AKSOY, N. SİVRİKOZ, F. DEMİRCAN, Ö. SAYIN, Z. SUNGUR, N. M. ŞENTÜRK ................. 138-144

Kliniğimizde Transkateter Aort Replasmanı Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimimiz

Anahtar kelimeler: transkateter aort kapakreplasmanı, anestezi, aort stenozu

Our Anesthesia Experience With Patients who Underwent Transcatheter Aortic Valve Replacement
Keywords: transcatheter aortic valve replacement, anesthesia, aortic stenosis

M. E. GÜRCÜ, F. GÜZELMERİÇ, A. ERKILINÇ, Ö. F. ŞAVLUK, M. E. BİNGÖLBALİ, D. ÇEVİRME, A. GÜLER, A. İZGİ, C. KIRMA, C. GÜLER ...................... 145-151

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
Anahtar kelimeler: açık kalp cerrahisi, deliryum, deksmedetomidin

The Prevalence of Delirium After Open Heart Surgery and the Efficacy of Dexmedetomidine
Keywords: open heart surgery, delirium, dexmedetomidine

S. ASLANTÜRK, N. YAPICI, T. KUDSİOĞLU, N. ATALAN, Y. ÇETİN, İ. UĞUR, Z. AYKAÇ....... 152-160

Nonkardiyak Cerrahide Antihipertansif İlaçların İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkileri
Anahtar kelimeler: antihipertansif ilaçlar, intraoperatif, hemodinami

The Effects of Antihypertensive Drugs on Intraoperative Hemodynamics in Noncardiac Surgery
Keywords: antihypertensive drugs, intraoperative, hemodynamics

H. AYTEKİN, A. AYTEKİN, O. EKİNCİ, A. ÖZGÜLTEKİN .................... 161-167

Olgu Sunumları / Case Reports

Aortokoroner Baypas Cerrahisi Geçiren Obez ve Diyabetik Hastada Roküronyuma Bağlı Uzamış Nöromusküler Blok
Anahtar kelimeler: aortokoroner baypas cerrahisi, roküronyum, uzamış nöromusküler blok

Rocuronium Induced Prolonged Residual Neuromuscular Blockade in an Obese and Diabetic Patient who Underwent Aortocoronary Artery Bypass Surgery
Keywords: aortocoronary baypas surgery, rocuronium, prolonged neuromuscular block

E. COŞKUN, M. BÜYÜKATEŞ .............................................168-170

Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonunda İyatrojenik İntraarteryel Propofol ve Midazolam Enjeksiyonu
Anahtar kelimeler: intraarteryel, propofol, midazolam, kalp cerrahisi

Iatrogenic Intraarterial Propofol and Midazolam Injection at Anesthetic Induction for Heart Surgery
Keywords: intraarterial, propofol, midazolam, heart surgery

I. TÜREL, M. AYDIN, M. YILMAZ, H. S. AKIN, N. C. SAYILGAN, L. YÜCEYAR.........171-174