Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği E-Dergisi I.Sayısı

 

 

 

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Fast-Track Anestezi ve Bis Monitörizasyonu (Derleme)
Fast-track Anesthesia and BIS Monitoring in Coronary Artery Bypass Grefting Surgery (Review)

 

Anahtar kelimeler: fast-track kardiyak anestezi, BİS
Keywords: fast-track cardiac anesthesia, BIS

 

Ebru Kaval, Aynur Camkıran Fırat, Pınar Zeyneloğlu - 1-7

 

Brugada Tipi EKG Değişikliği Olan Olguda Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)
Management of Anaesthesia in a Patient with Brugada Type ECG Change (Case Report)

 

Anahtar kelimeler: Brugada tipi EKG, anestezik yönetim
Keywords: Brugada type ECG, anaesthetic management

 

Onur Palabıyık, Ezgi Şen Zengin, Ayça Taş Tuna - 8-10

 

İntrakardiyak Defekt Olmayan Olguda Oturur Pozisyonda Paradoksal Hava Embolisi (Olgu Sunumu)
Paradoxal Air Embolism Occuring During Sitting Position in a Patient Without an Intracardiac Defect (Case Report)

 

Anahtar kelimeler: oturur pozisyon, paradoksal hava embolisi, hipoksi
Keywords: sitting position, paradoxal air embolism, hypoxia

 

Kazım Karaaslan, Erdoğan Öztürk, Ufuk Topuz, Asım Esen - 11-15

 

Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisinde Perkütan Superior Vena Kava Yaralanması (Olgu Sunumu)
Percutaneous Superior Vena Cava Injury in Minimally Invasive Mitral Valve Surgery (Case Report)

 

Anahtar kelimeler: port-akses, minimal invazif mitral kapak cerrahisi, perkütan superior vena kava drenajı
Keywords: port-access, minimally invasive mitralvalve surgery, percutaneous superior vena cava drainage

 

Kemal Tolga Saraçoğlu, Deniz Kızılay, Süleyman Yazıcı, Özkan Demirhan, Haluk Kafalı - 16-19

 

Santral Venöz Kateterizasyonun Ender Bir Komplikasyonu, Çocuk Olguda Unutulmuş Kılavuz Tel (Olgu Sunumu)
Retained Guidewire In a Child; A Rare Complication of Central Venous Catheterization (Case Report)

 

Anahtar kelimeler: santral venöz kateterizasyonu,kılavuz tel komplikasyonu
Key words: central venous catheterization, guidewire complication

 

Betül Kozanhan, Betül Başaran, Leyla Kutlucan, Hakan Yılmaz, Süleyman Bakdık, Sadık Özmen - 20-24

 

Akciğer Rezeksiyonu Sırasında Gelişen Miyokard Enfarktüsü ve Baypas Greftleme (Olgu Sunumu)
Myocardial Infarction and Bypass Grafting During Lung Resection (Case Report)

 

Anahtar kelimeler: miyokard infarktüsü, aspirin, tromboz, kardiyak cerrahi
Keywords: myocardial infarction, aspirin, thrombosis, cardiac surgery

 

Ayten Saraçoğlu, Deniz Kızılay, Zehra Bayram oğlu, Özkan Demirhan,İbrahim Haluk Kafalı - 25-28

 

Açık Kalp Cerrahisine Alınacak Hastalarda Kanser Taraması Yapalım mı? (Editöre Mektup)

 

Gülbin Aygencel - 29-31

 

Karotid Cisim Cerrahisi Sonrası Entübasyona İzin Vermeyen Servikal Hematom (Editöre Mektup)

 

Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Ali Kemal Gür, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Ayhan Ertuğrul Turan - 32-33