Sözlü Bildiriler
   

 

 

 

   

S-1
ANESTEZİSTİN PNÖMOTORAKSA MÜDAHALESİNİ KOLAYLAŞTIRAN KATETER ‘AR-GE; İLK DENEY SONUÇLARI’

   

TOKUR M, ERGİN M, OKUMUŞ M, DURDURAN Y, TOKUR N

     
   

S-2
KAROTID ENDARTEREKTOMI AMELIYATLARINDA ANESTEZI DENEYIMLERIMIZ

    ÇELİK A, KURNAZ M.M, SARITAŞ A, TURAN R, USTA S, UZUN K, KARAGÖZ A
     
   

S-3
KORONER ARTER CERRAHİSİNDE TİVA İLE SUBANESTEZİK DOZDA PROPOFOLE İLAVE DESFLURAN ANESTEZİSİ KARŞILAŞTIRILMASI-İNSÜLİN ÖLÇÜMÜ ANLAMLI MI?

   

ONK D, AAYAZOĞLU T, ONK O.A, AKSÜT M, GÜNAY M, TÜRKMEN K, ÖZENSOY A, YERSOY Ç, ÇOBAN A

     
   

S-4
İNTERNAL JUGULER VEN KATETERİZASYONUNDA STATİK VE EŞ ZAMANLI YAPILAN ULTRASONOGRAFİNİN GİRİŞİMSEL BAŞARI KRİTERLERİNE ETKİSİ

   

ERDEN Ö, KAAN M, KURTOĞLU T

     
   

S-5
KONJENİTAL KALP CERRAHİSİ UYGULANAN ÇOCUKLARDA DEKSMETEDOMİDİN VE MORFİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİK VE HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   

ALTUN D, BALCI Ş, ÖZKER E, NURAÇ H, TÜRKÖZ A

     
   

S-6
KAROTİS ENDARTEREKTOMİ ANESTEZİSİNDE İKİ FARKLI BÖLGESEL ANESTEZİ TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   

FIRAT A.C, ARAZ C, CANDAN S, AKAY T, PİRAT A

     
   

S-7
ROBOTİK MİTRAL KAPAK REPLASMANI OPERASYONLARINDA ANESTEZİ UYGULAMAMIZ

   

KOÇYİĞİT M, AKPEK E, ILGAZKOÇYİĞİT Ö, GÜLLÜ A.Ü, ŞENAY Ş, ALHAN C

     
   

S-8
KORONER ARTER BAYPAS GREFTLEME CERRAHISI ÖNCESI PREOPERATIF TRIMETAZIDIN KULLANIMININ POSTOPERATİF TROPONIN-I ÜZERINE ETKISI VE DIABETES MELLITUSLA KORELASYONU

   

AKSUN M, AKSUN S, KESTELLİ M, KURU V, TANYELİ H.F, GİRGİN S, DAMAR E, GÖLBOYU B.E, KARAHAN N