İnvaziv Arter Basıncı Ölçümünde Kullanılan Ara Line Uzunluğunun Ölçüm Sonuçları Üzerine Etkisi
Mediastinal Kitle Sendromlu Bir Olguda Anestezi Deneyimimiz
Gebelik ve Pulsatil Akım Eşliğinde Kardiyopulmoner Baypas
Kardiyopulmoner Baypass Başlangıç Solusyonunda Kullanılan Farklı Tipte Kolloidlerin Postoperatif Dönemdeki Etkileri
Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Pulsatil Ve Nonpulsatil Akımların Karşılaştırılması
Kardiyak Cerrahi Uygulanan Ellis-van Creveld Sendromlu Bir Olgu
Santral Venöz Kateterin Nadir Malpozisyonu: Koroner Sinüs Yerleşimi
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Hemodinamik Parametreler ve Miyokard Fonksiyonlarına Etkisi
Zamanlı Kalp Ve Böbrek Transplantasyonu Yapılan Bir Olgu
Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Kateterin Süperior Vena Kavadaki Venöz Kanül İġne İlerlemesi
Kardiyopulmoner Bypass Uygulanacak Olgularda İnsülin İnfüzyonunun İnflamatuvar Mediatörler Üzerine Etkisi
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Tramadole Deksmedetomidin Eklenmesinin Etkileri
Karotis Endarterektomi Sırasında Stroke Gelişiminde Serebral Satürasyonun Kritik Değeri Kaç Olmalıdır ?
Torakotomilerde Analjezi İçin Preoperatif Uygulanan İntraplevral Morfinin Anestezik Ajan Gereksinimine Etkisinin İzlenmesinde Bis Monitörü Gereklimidir?
Off-Pump Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Remifentanil- Desfluran Anestezisinin Normotansif Ve Hipertansif Hastalarda Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisi
Entübasyon Sonrası Trakeal Rüptür: 5 Olgu
Açık Kap Cerrahisi Sırasında Bis ve Entropi Kullanımının Anestezi Altında Farkında Olma ve Anestezik Tüketimine Etkisi
Sigara İçen ve İçmeyen Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sırasında Desfluran'ın Pulmoner Mekanikler Üzerine Etkisi
Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Rektal Yolla Verilen Ketamin, Midazolam Ve Kloralhidrat Premedikasyonlarının Karşılaştırılması
N- Asetil Sisteinin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Nörokognitif Fonksiyonlara Etkisi
Yüksek Riskli Arkus Aorta Anevrizma Operasyonunda Üçlü Serebral Monitörizasyon
Karotis Endarterektomilerinde Deksmedetomidin ve Propofolün Sedatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Hibrid Vaskuler Cerrahide Anestezi Deneyimlerimiz
Hemodiyaliz Kataterine Bağlı Sağ Atriyumda Trombus Gelişen Bir Olgu